Polska po 1989 roku

12.12.2018

RPD apeluje do minister edukacji o analizę równości szans dzieci w konkursach kuratoryjnych

O przeanalizowanie problemu nierównych szans uczniów w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratorów oświaty w odniesieniu do wszystkich województw oraz reakcję w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zaapelował w środę rzecznik praw dziecka Marek Michalak do minister edukacji Anny Zalewskiej.

W październiku br. Michalak wystosował pismo do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, w którym wyraził opinię, że uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów mają nierówne szanse w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratorów oświaty. W efekcie – jego zdaniem – ci uczniowie nie będą mieli takich samych szans przy rekrutacji do szkół średnich.

Zdaniem minister Zalewskiej, której słów Michalak odniósł się w środowym piśmie, kwestia organizacji olimpiad, konkursów i innych form współzawodnictwa oraz prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa leży w zakresie obowiązków kuratorów oświaty, nie zaś ministra edukacji. W odniesieniu do tego RPD wskazał, że zgodnie z przepisami "minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty" w zakresie organizacji tego typu wydarzeń.

"Autonomia działania kuratora oświaty w zakresie organizowania konkursów powinna więc podlegać ograniczeniom, w szczególności w przypadku wątpliwości co do zgodności tych działań z przepisami o randze konstytucyjnej, nakazującymi równe traktowanie obywateli" – czytamy w piśmie Michalaka. Wskazał on, że "zakres działań, które mogą zostać podjęte przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania określony został w art. 60 ust. 3 ww. ustawy Prawo oświatowe".

W odpowiedzi na pismo z października minister edukacji przytoczyła argument, że "przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad nie przewidują ingerencji ministra edukacji narodowej w sprawy związane z przeprowadzaniem konkursów przedmiotowych". W odniesieniu do tego Michalak odparł, że to "nie wpływa na ocenę odpowiedzialności ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za zgodność z prawem działań podejmowanych przez kuratorów oświaty".

RPD podkreślił też, że zwrócił się do minister Anny Zalewskiej z zapytaniem o analizę "dostosowania kuratoryjnych konkursów przedmiotowych do zmienionego reformą polskiego systemu szkolnego w zakresie konieczności uwzględnienia różnic programowych w przypadku uczniów kontynuujących edukację w dotychczasowym trybie i pierwszego rocznika objętego zmianami". Zwrócił uwagę, że "taka analiza został przeprowadzona wyłącznie w odniesieniu do województwa mazowieckiego, tymczasem problem nierówności w traktowaniu dzieci podnoszony jest w kontekście całego kraju".

"Mając powyższe na uwadze, działając na mocy art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2017 r. poz. 922), zwracam się do Pani minister o przeanalizowanie problemu w odniesieniu do wszystkich województw, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – pilne podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji uczniów klas ósmych" – czytamy w piśmie RPD. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk

dst/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL