Polska po 1989 roku

06.12.2018

Rzecznik Praw Dziecka do MEN o zagrożeniach i cyberagresji doświadczanych przez dzieci

Wzrastający poziom zagrożeń i skala niebezpiecznych sytuacji, w tym agresji, doświadczanych przez dzieci w sieci stanowi poważny problem zarówno społeczny, jak i wychowawczy – napisał rzecznik praw dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

"Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych to poważny problem społeczny skutkujący niejednokrotnie dramatami młodych ludzi. Wciąż ogromna liczba dzieci i młodzieży doświadcza tej formy przemocy. Dlatego też konieczne są działania ukierunkowane na przeciwdziałanie temu zjawisku" – napisał rzecznik praw dziecka.

Przypomniał, że jedną z głównych zasad w kontakcie z drugim człowiekiem jest szacunek. "Dotyczy to również relacji wirtualnych. Młodzi ludzie nawiązujący kontakty w sieci oprócz poznawania możliwości, jakie daje Internet, powinni być również świadomi, jakie zagrożenia niesie ze sobą taka forma komunikacji" – zaznaczył.

"Wzrastający poziom zagrożeń i skala niebezpiecznych sytuacji, w tym agresji, doświadczanych przez dzieci w sieci stanowi poważny problem zarówno społeczny, jak i wychowawczy. Deficyt techniczny dorosłych daje młodym ludziom zdecydowaną przewagę w tzw. świecie wirtualnym. Dlatego też to przed nami dorosłymi, przede wszystkim rodzicami i nauczycielami, stoi bardzo ważne zadanie wzbogacania dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży o nowy wymiar ochrony przed zagrożeniami, głównie zachowaniami antyspołecznymi, których jaskrawym przejawem jest cyberprzemoc" – podkreślił Michalak.

"Rosnąca liczba dzieci i młodzieży, która doświadczyła tej właśnie formy przemocy, skłania do refleksji, że cyberprzemoc niesie ze sobą równie zgubne konsekwencje, jak przemoc w świecie realnym. Jest to taka sama przemoc, tyle że obecnie dzięki technologii znalazła nowy sposób wyrazu" – zauważył.

Przywołał raport "Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży" z kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r. "Była pierwszą kontrolą w tym zakresie, która wskazała na bariery utrudniające prawidłowe realizowanie m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programów profilaktycznych" – przypomniał RPD.

W liście do minister edukacji rzecznik odwołał się też do odpowiedzi szefowej MEN z 25 stycznia tego roku, udzielonej na jego wcześniejsze wystąpienie. Przypomniał, że odpowiedź ta zawierała deklaracje podjęcia wielu działań związanych z zapobieganiem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Wymienił zadeklarowane w odpowiedzi zapowiedzi: wprowadzenia zmian do przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, powołanie od 1 września 2018 r. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która miała pozwolić m.in. na zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie, w sposób i w skali niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych oraz zapewnić wsparcie jednostek systemu oświaty w procesie kształcenia kompetencji i umiejętności cyfrowych, a także w budowaniu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych.

RPD przypomniał też zapowiedzi: przygotowania i udostępnienia poradników dla nauczycieli dotyczących realizacji nowej podstawy programowej, w tym w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, aktualizacji strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu oraz udostępnienia ośrodkom rozwoju edukacji i kuratorom oświaty informacji i produktów wytworzonych w trakcie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem, w tym z cyberprzemocą. Przywołał deklarację realizacji zadań związanych z rządowym programem "Bezpieczna plus".

"W związku z powyższym, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (...) zwracam się do pani minister o wskazanie, jakie działania zrealizowano w związku z wynikami ww. kontroli NIK w przedmiocie zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Proszę również o informacje, jakie działania są planowane na rok 2019" – napisał Michalak.

MEN ma 30 dni na odpowiedź na pismo rzecznika. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL