Polska po 1989 roku

06.04.2017

Sejm: pierwsze czytanie projektu o konsolidacji Systemu Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej zostanie skonsolidowany - zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o SIO, którego pierwsze czytanie przeprowadzono w czwartek na posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Zgodnie z projektem nowelizacji przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dane SIO będą przechowywane tylko w centralnej bazie SIO. Będą do niej wprowadzane za pośrednictwem aplikacji internetowej, a nie przez bazy lokalne.

Podczas pierwszego czytania nikt z posłów nie zgłosił wniosku o odrzucenie projektu.

Jak poinformował przewodniczący komisji edukacji Rafał Grupiński, posłowie połączonych komisji szczegółowo będą rozpatrywać wszystkie przepisy projektu na kolejnym wspólnym posiedzeniu; jego termin nie został jeszcze ustalony.

System Informacji Oświatowej (SIO) to elektroniczny system baz danych. Działa od 2005 r. Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach, które są niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków.

Obecna struktura SIO obejmuje centralną bazę danych SIO (której administratorem jest MEN) oraz lokalne bazy danych SIO (których administratorami są dyrektorzy szkół i placówek oświatowych). Według resortu edukacji, komunikacja bazy danych SIO i kilkudziesięciu tysięcy lokalnych baz danych SIO stwarza problemy.

Wiceminister edukacji Marzenna Drab potrzebę zmian w obecnej strukturze SIO uzasadniała m.in. tym, że nie jest odporna na awarie lokalnych komputerów, co powoduje liczne utraty danych przez jednostki. Aby odzyskać dane, jednostki muszą przeprowadzać czasochłonną procedurę, wymagającą złożenia wniosku do resortu edukacji. Jak podała Drab, np. w 2015 r. do MEN wpłynęło ok. 4,5 tys. wniosków o odzyskanie utraconych danych.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane do bazy SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową.

Obecnie system zakłada sekwencyjność przekazywania danych. Najpierw do lokalnej bazy danych SIO wprowadza się dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela (tj. imię, nazwisko, PESEL), a dopiero po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadza się pozostałe dane – dane dziedzinowe. Następnie dane te są eksportowane i przekazywane do jednostki prowadzącej lub rejestrującej, następnie do kuratoriów oświaty i na koniec do MEN. Zaproponowane rozwiązanie uprości procedurę wprowadzania danych.

Projekt zakłada także odstąpienie od gromadzenia w SIO m.in. danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych. Rezygnacja z gromadzenia danych dziedzinowych obejmujących miejsce zamieszkania ucznia, w związku z nauką ucznia w szkołach specjalnych, zorganizowanych w placówkach leczniczych.

W projekcie znalazły się także przepisy nowelizujące przyjęte w grudniu ub.r. ustawy: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Chodzi o zmiany doprecyzowujące i porządkujące m.in. funkcjonowanie klas łączonych, eksperymentu edukacyjnego, postępowania rekrutacyjnego do klas wyższych szkół sportowych, szkół branżowych II stopnia oraz przyjmowania do szkół uczniów przybywających z zagranicy w obecnym roku szkolnym 2016/2017.

Nowelizacja umożliwi także stosowanie w branżowej szkole I stopnia podręczników opracowanych zgodnie z obecnie obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych podstawą programową. MEN uzasadnia to tym, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – jeżeli chodzi o zakres celów kształcenia i treści nauczania – nie ulega zmianom w stosunku do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Szkoły branżowe I stopnia ruszą 1 września 2017 r. W okresie przejściowym (lata 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) uczyć się w nich będą jeszcze absolwenci gimnazjum. Absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej rozpoczną naukę w tym typie szkoły dopiero od roku szkolnego 2019/2020.

Większość przepisów projektowanej nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 15 sierpnia 2017 r. Jak tłumaczy MEN, zaproponowany termin (dwa tygodnie przed końcem wakacji) wynika z konieczności przygotowania systemu do zmiany technologicznej.

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)

dsr/ karo/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL