Polska po 1989 roku

15.01.2019

Projekty nowelizacji ustawy o kombatantach - do podkomisji

O skierowaniu do podkomisji projektów nowelizacji o kombatantach – w tym senackiego projektu dotyczącego kart postojowych dla kombatantów i kompleksowego rządowego, regulującego szeroko sytuację grupy – zdecydowała we wtorek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zajęła się w środę głównie senackim projektem ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Projekt zakłada, że Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zaliczony do niego decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i legitymujący się kartą kombatanta, będzie korzystał w ruchu drogowym z uprawnień analogicznych do przysługujących osobom niepełnosprawnym posiadającym karty parkingowe.

Przedstawiciel wnioskodawców senator Jan Rulewski (PO) przypomniał, że inicjatywa nowelizacji powstała prawie rok temu wskutek serii listów i skarg pisanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. "Kombatanci in gremio uważali, że znowelizowane ustawy z 2013 i 2014 r. dotyczące ruchu drogowego oraz uprawnień osób niepełnosprawnych do otrzymywania tzw. kart postojowych i do wykorzystywania miejsc postojowych, pominęły dotychczasowe prawa kombatantów (...) do takich uprawnień" - przypomniał.

"Sejm i Senat zatwierdzając tę ustawę kierowały się wnioskami Rady Unii Europejskiej, gdzie zgodnie orzeczono, że na obszarze całej Unii będą obowiązywały jednakowe uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, z dopiskiem: w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Te doktryny pomijały w swojej treści środowiska kombatanckie. (...) W nowelizacji także pominięto niewielką, ale jakże ważną grupę, jaką są weterani wojenni" - dodał Rulewski.

Proponowane i dyskutowany przez komisję we wtorek zmiany zakładają przywrócenie tych praw kombatantom, by - podobnie jak osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym posiadający stosowne legitymacje - miały prawo do "miejsca parkingowego oznaczonego niebieskim kolorem i odpowiednimi znakami, oraz możliwości korzystania z samochodowego ruchu drogowego w miejscu, gdzie jest zakaz ruchu lub zakaz postoju".

"Korzystanie z uprawnień będzie polegało na ujawnianiu w samochodzie podczas legitymowania w szczególnych miejscach parkingowych specjalnej karty ze zdjęciem oraz przypisanej do samochodu" - powiedział Rulewski.

Podsekretarz stanu w MRPiPS Marcin Zieleniecki podczas komisji przedstawił formalne stanowisko Rady Ministrów ws. prezentowanego projektu. "W tej opinii przywołujemy artykuł 19 Konstytucji RP; przepis, który zobowiązuje do otaczania specjalną opieką weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych" - powiedział.

Rada Ministrów, jak dodał, pozytywnie oceniła rozwiązania zaproponowane przez senatorów. "Zwracamy uwagę, że zmiany zawarte w tym projekcie doprowadzą nie tylko do rozwiązania niekorzystnego stanu prawnego dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którzy utracili w wyniku wejścia ustawy nowelizującej prawo do karty parkingowej, ale także spowodują, że wszyscy członkowie Korpusu Weteranów, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, uzyskają analogiczne uprawnienia, z jakiej korzystają osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową, kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym taką kartą" - powiedział Zieleniecki.

"Zwracamy również uwagę na bezterminowość wydawania dla członków Korpusu karty weterana i zwolnienie z opłat za jej wydanie. Wprowadzenie tych zasad należy uznać za zniesienie barier przy korzystaniu z nowo przyznanego uprawnienia" - dodał. Zieleniecki poinformował także, że szacunkowo wg urzędu spośród 25 tys. członków Korpusu, z projektowanych rozwiązań skorzystałoby około 4 tys. osób, co kosztowałoby ok. 82 tys. zł.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zaznaczył, że projekt został pozytywnie odebrany przez środowiska kombatanckie, którym został przesłany - w tym Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radę ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych działającą przy szefie Urzędu.

Wątpliwości wobec prezentowanych rozwiązań przedstawił natomiast Sławomir Jan Piechota (PO). Poseł zwrócił uwagę m.in. na to, że we wcześniejszych nowelizacjach uprawnienia były przyznawane konkretnym osobom, a nie na dany pojazd. "Osoba, która jest uprawniona (...), może jechać dowolnym pojazdem i nie musi nim kierować" - wyjaśnił.

Zwrócił także uwagę, że według projektowanych rozwiązań wprowadzony zostanie nowy wzór karty parkingowej dla kombatantów. "Parlament Europejski zaproponował jednolity wzór karty parkingowej po to, żeby wszystkie służby - policja, straż miejska - mogły łatwo rozpoznać, czy dana osoba podróżująca samochodem jest uprawniona do różnych zachowań" - powiedział Piechota.

Piechota dodał także, że dobrze byłoby wprowadzić okres ważności kart parkingowych, by nie zdarzało się np. tak, że osoby trzecie posługują się dokumentami osób już nieżyjących. Poseł zaproponował, by projekt trafił do podkomisji, która zajęłaby się dokładnym omówieniem i doprecyzowaniem rozwiązań zaprojektowanych w nowelizacji.

Zgodnie z wolą członków komisji zajmą się nim teraz członkowie podkomisji stałej ds. polityki społecznej, wraz z innymi projektami dot. kombatantów - w tym wiodącym kompleksowym rządowym projektem nowelizacji, m.in. upraszczającym procedury rozpoznawania wniosków o status kombatanta i ofiary represji, przyznającym inwalidom wojennym prawo do dodatku pieniężnego dodatku do renty inwalidzkiej oraz poszerzającym katalog uprawnień przysługujących represjonowanym politycznie w latach 1949–1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej.(PAP)

autorka: Martyna Olasz

oma/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL